Output (Protobuf, hex):Output (Protobuf, UTF-16):

View blog post